Stadtensemble

Edona Imeri Meta

Foto: Maximilian Borchardt
Ich sehe im Theater eine gemeinsame Sprache, die über Worte hinausgeht. Jede Aufführung bietet mir eine neue Perspektive, um meine Identität zu entdecken.

Unë shoh në teatër një gjuhë të përbashkët që tejkalon fjalët. Çdo shfaqje më ofron një perspektivë të re për të zbuluar identitetin tim.

Demnächst in

Aktuell keine Termine.