Ramiz Usmanov (Gast)

Ramiz Usmanov (Gast)

Foto: Yuriy Polyanskiy